6800, Hódmezővásárhely

Adatvédelmi tájékoztató

1.) Bevezető: 

Madarász Mária egyéni vállalkozó a Marika Ingatlan- és Hiteliroda tulajdonosa (6800 Hódmezővásárhely, Koszta József u.2. 1/3. , adószám: 68273206-1-26)  (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használókkal és az ügyfelekkel a továbbiakban: Érintett) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

Az Érintett az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

Tájékoztatni kell az Érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Ha az Érintett személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon, vagy az ügyfelek felé a telefonhívások alkalmával), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal és adatkezelő egyéb adatkezelését szabályozza: http://marika-ingatlan.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.marika-ingatlan.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

2.) Fogalmak: 

– Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.  

– Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.) 

– Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.  

– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

– Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  

– Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.    

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.   

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.  

– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.  

– Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.   

– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.  

– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.   

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.  

– Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.   

– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.  

 

3.) Alapelvek az adatkezelés során, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama: 

Adatkezelés elvei: Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai: 

Adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybevételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelők valamelyike felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelők szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybevétele felől.  

Az Adatkezelők az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. A rövidített, az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is a weboldalon ( http://marika-ingatlan.hu) 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőkkel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről. 

Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelők ezen lépések érdekében kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett. 

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem. 

Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelők által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap. 

Adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelés a Marika Ingatlan -és Hitelirodának az Érintettel fennálló jogviszony (ingatlanközvetítői megbízás adása, ingatlan megtekintése, stb.) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig – tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a Marika Ingatlan -és Hiteliroda az Érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető. 

Egyéb adatkezelés:  

A Marika Ingatlan -és Hiteliroda a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett nyomtatványon megadott személyes adataikat a Marika Ingatlan -és Hiteliroda minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy a Marika Ingatlan -és Hiteliroda és partnereinek az ingatlanközvetítői megbízásból/tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy a nyomtatványon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.  

4.) Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés: 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezelik az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Partner rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. 

5.) Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés: 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, az Adatkezelő rögzíti az Érintett igényeit, és az adatokat átadja az Adatkezelőkkel kapcsolatban álló pénzügyi szakértő részére. Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel. 

Kezelt adatok köre: Az Érintett neve, elérhetősége, valamint a felvenni kívánt hitel összege. 

Az adatkezelés célja: Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során a Partner átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére. 

6.) Jogorvoslat: 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az iroda@marika-ingatlan.hu e-mail címen.  

Az érintett kérelmére a Marika Ingatlan -és Hiteliroda mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Marika Ingatlan -és Hiteliroda a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.  

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a hiányos adatot kiegészítsék. 

Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelők a törlést csak akkor tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu